1. MSG010. Latvijas meža zeme un koksnes krāja

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 7321 Izmaiņas veiktas: 30.06.2017.

  1. Rādītāji: Meža zeme, tūkst. ha, Mežs, tūkst. ha, ..mežaudze, ..iznīkusī audze, degums, vējgāze, izcirtums, ..., Koksnes krāja mežā, milj. m³ (11)
  2. Īpašuma forma: PAVISAM, Valsts mežos, (2)
  3. Gads: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2014 (17)


 2. MSG020. Atsevišķu koku sugu sadalījums visos Latvijas mežos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 8095 Izmaiņas veiktas: 30.06.2017.

  1. Koku sugas: PAVISAM, Skuju koki, ..priede, ..egle, ..., ..pārējie lapu koki (12)
  2. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2014 (7)
  3. Rādītāji: Platība, tūkst. ha, Platība, %, Krāja, milj. m³, Krāja, %, (4)


 3. MSG030. Mežainums un koku veidu struktūra statistiskajos reģionos un rajonos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 16789 Izmaiņas veiktas: 30.06.2017.

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Ventspils rajons (32)
  2. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2014 (7)
  3. Rādītāji: Kopējā platība, tūkst. ha, Mežu platība, tūkst. ha, Mežaudžu platība, tūkst. ha, Mežainums, %, ..., Lapu koki, % no kopējās mežu platības (8)


 4. MSG040. Mežaudžu vecuma struktūra 1. janvārī

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4124 Izmaiņas veiktas: 30.06.2017.

  1. Vecuma klase: Kopā pa vecuma klasēm, Jaunaudzes, Vidēja vecuma audzes, Briestaudzes, Pieaugušas un pāraugušas audzes (5)
  2. Gads: 2014, (1)
  3. Rādītājs: Kopā, tūkst.ha, % no meža kopējās platības, Skuju koki, tūkst.ha, % no skuju koku meža platības, ..., % no cieto lapu koku meža platības (8)


 5. MSG050. Meža platība un vidējā koksnes krāja sadalījumā pa meža augšanas apstākļu tipiem 1. janvārī

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3341 Izmaiņas veiktas: 30.06.2017.

  1. Rādītāji: Platība, % no kopējās meža platības, Vidējā koksnes krāja, m3/ha, (2)
  2. Gads: 2014, (1)
  3. Meža augšanas apstākļu tipi: Sausieņi, Slapjaiņi, Purvaiņi, Āreņi, Kūdreņi (5)


 6. MSG060. Dabas aizsardzības meža platības (tūkst.ha)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 7537 Izmaiņas veiktas: 30.07.2018.

  1. Rādītāji: Dabas rezervātu mežs, Nacionālo parku mežs, Dabas liegumu mežs, Dabas parku mežs, ..., Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta lieguma zonas mežs (10)
  2. Meža īpašuma forma: Pavisam, ..valsts meži, ..pārējie meži, (3)
  3. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2017 (14)


 7. MSG070. Meža bojājumi un augtspēju zaudējušās mežaudzes

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 10295 Izmaiņas veiktas: 30.07.2018.

  1. Meža bojājumi: Meža bojājumi - pavisam, ..dzīvnieku bojājumi, ..kaitēkļu bojājumi, ..slimību bojājumi, ..., ..citi bojājumi (8)
  2. Meža īpašuma forma: Pavisam, ..valsts meži, ..pārējie meži, (3)
  3. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  4. Reģioni: Latvija, Rīgas un Pierīgas reģioni, Vidzemes reģions, Kurzemes reģions, ..., Latgales reģions (6)
  5. Rādītāji: Bojājumu rezultātā izcirstais apjoms, tūkst.m3, Bojā aizgājušās audzes, ha, (2)


 8. MSG080. Meža platības ar mežsaimnieciskās darbības aprobežojumiem (tūkst.ha)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5794 Izmaiņas veiktas: 30.07.2018.

  1. Rādītāji: PAVISAM, ..aizliegta mežsaimnieciskā darbība, ..aizliegta galvenā cirte, ..aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte, ..aizliegta kailcirte (5)
  2. Meža īpašuma forma: Pavisam, ..valsts meži, ..pārējie meži, (3)
  3. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  4. Reģioni: Latvija, Rīgas un Pierīgas reģioni, Kurzemes reģions, Zemgales reģions, ..., Latgales reģions (6)


 9. MSG090. Meža ugunsgrēku cēloņi

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 13319 Izmaiņas veiktas: 30.07.2018.

  1. Rādītāji: Ugunsgrēku skaits, Uguns skartā platība, ha, (2)
  2. Ugunsgrēku cēloņi: Pavisam, ..ļaunprātīga dedzināšana, ..meža apmeklētāju neuzmanīga rīcība ar uguni, ..ar cilvēka saimniecisko darbību saistītie (tai skaitā pērnās zāles dedzināšana, ciršanas atlikumu dedzināšana, mehanizēto transportlīdzekļu iedarbība), ..citi (tai skaitā elektrolīniju īssavienojumi, zibens izraisītie) (5)
  3. Meža īpašuma forma: Pavisam, ..valsts meži, ..pārējie meži, (3)
  4. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  5. Reģioni: Latvija, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)


 10. MSG100. Likumpārkāpumi meža izmantošanas un apsaimniekošanas, medību un meža ugunsapsardzības jomā

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 9508 Izmaiņas veiktas: 30.07.2018.

  1. Pārkāpuma veids: Pavisam, Meža apsaimniekošanas informācijas sniegšanas prasību pārkāpšana, Zemes lietojuma robežzīmju iznīcināšana mežā, Meža norādījuma zīmju iznīcināšana vai bojāšana, ..., Atkārtota koku un apaļo kokmateriālu uzskaites noteikumu pārkāpšana darījumos (27)
  2. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)
  3. Rādītāji: Sastādīti protokoli, gadījumi, Spēkā stājušies lēmumi par administratīvā soda uzlikšanu, lietu skaits, Videi nodarītie zaudējumi, euro, (3)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement