1. ENG010. Energobilance, naturālās mērvienībās (NACE 2. red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 97077 Izmaiņas veiktas: 28.11.2018

  1. Rādītāji: Primāro energoresursu ražošana (+), Otrreizēji pārstrādāti produkti (+), Imports (+), Ievests bunkurēšanai (+), ..., ...zivsaimniecība (03) (50)
  2. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)
  3. Energoresursu veids: Naftas produkti - pavisam, tūkst. t, Degakmens eļļa, tūkst. t, Sašķidrinātā naftas gāze, tūkst. t, Auto un aviācijas benzīns, tūkst. t, ..., Siltumenerģija, GWh (38)


 2. ENG020. Energobilance, TJ, tūkst.toe (NACE 2. red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 194186 Izmaiņas veiktas: 28.11.2018

  1. Mērvienība: teradžouli (TJ), tūkst. toe, (2)
  2. Rādītāji: PĀRVEIDOŠANAS KOEFICIENTI UZ TJ, Primāro energoresursu ražošana (+), Otrreizēji pārstrādāti produkti (+), Imports (+), ..., ...zivsaimniecība (03) (51)
  3. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)
  4. Energoresursu veids: Naftas produkti - pavisam, Degakmens eļļa, Sašķidrinātā naftas gāze, Auto un aviācijas benzīns, ..., Energoresursi, pavisam (39)


 3. ENG030. ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) operatoru energobilance, teradžoulos (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 34278 Izmaiņas veiktas: 13.12.2018

  1. Rādītāji: Pārveidošanās koeficients, Kopējais patēriņš, Pārveidošanas sektors, Pārveidošanas sektorā patērētais, ..., …augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības, mežsaimniecība un mežizstrāde (01, 02) (24)
  2. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  3. Energoresursu veids: Naftas produkti, pavisam, Degakmens eļļa, Sašķidrinātā naftas gāze, Dīzeļdegviela un sadzīves krāšņu kurināmais, ..., Salmi (18)


 4. ENG040. ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā neiekļauto uzņēmumu (ne-ETS) energobilance, teradžoulos (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 92822 Izmaiņas veiktas: 13.12.2018

  1. Rādītāji: Pārveidošanās koeficients, Kopējais patēriņš, Pārveidošanas sektors, Pārveidošanas sektorā patērētais, ..., ...zivsaimniecība (03) (41)
  2. Gads: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  3. Energoresursu veids: Naftas produkti, pavisam, Degakmens eļļa, Sašķidrinātā naftas gāze, Benzīns un aviācijas benzīns, ..., Elektroenerģija (33)


 5. ENG050. Atjaunīgo energoresursu, kokogļu, kurināmās koksnes un atkritumu ražošana, imports, eksports un patēriņš, naturālās mērvienībās (NACE 2. red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 44023 Izmaiņas veiktas: 05.09.2018

  1. Rādītāji: Primāro energoresursu ražošana (+), Otrreizēji pārstrādāti produkti (+), Imports (+), Ievests bunkurēšanai (+), ..., ...zivsaimniecība (03) (50)
  2. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)
  3. Energoresursu veids: Malka, tūkst. cieš.m3, Koksnes atlikumi, tūkst. ber.m3, Kurināmās šķeldas, tūkst. ber.m3, Koksnes briketes, tūkst. t, ..., Salmi, tūkst. t (14)


 6. ENG051. Atjaunīgo energoresursu (AER) īpatsvars

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 3798 Izmaiņas veiktas: 21.09.2018

  1. Rādītāji: No AER saražotās enerģijas īpatsvars bruto enerģijas galapatēriņā, %, No AER saražotās enerģijas īpatsvars elektroenerģijā, %, No AER saražotās enerģijas īpatsvars apsildē un dzesēšanā, %, No AER saražotās enerģijas īpatsvars transportā, %, (4)
  2. Gads: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2016 (13)


 7. ENG070. Kurināmā koksne sadalījumā pa veidiem, ražošana, imports, eksports un patēriņš, naturālās mērvienībās (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 19486 Izmaiņas veiktas: 05.09.2018

  1. Rādītāji: Primāro energoresursu ražošana (+), Otrreizēji pārstrādāti produkti (+), Imports (+), Ievests bunkurēšanai (+), ..., ...zivsaimniecība (03) (50)
  2. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)
  3. Energoresursu veids: Malka, tūkst. cieš.m3, Koksnes atlikumi, tūkst. ber.m3, Kurināmās šķeldas, tūkst. ber.m3, Koksnes briketes, tūkst. t, Koksnes granulas, tūkst. t (5)


 8. ENG090. Elektriskā jauda un saražotā elektroenerģija no atjaunīgiem energoresursiem

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7295 Izmaiņas veiktas: 28.11.2018

  1. Rādītāji: Elektriskā jauda (MW), Elektroenerģijas ražošana (GWh), (2)
  2. Atjaunīgo energoresursu elektrostaciju veids: Pavisam, Hidroelektrostacijas kopā, ..< 1 MW, ..1 MW<=elektriskā jauda<=10 MW, ..., ..notekūdeņu dūņu gāzes koģenerācijas stacijas (10)
  3. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)


 9. ENG100. Katlumāju skaits, siltumenerģijas jauda un saražotā siltumenerģija

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 10635 Izmaiņas veiktas: 20.06.2018

  1. Katlumājas: Katlumājas - pavisam, ..vispārējas lietošanas katlumājas (NACE 2.red. 35 nodaļa), ..uzņēmumu katlumājas (NACE 2.red., izņemot NACE 2.red. 35 nodaļu), (3)
  2. Siltumenerģijas jauda: Pavisam, ≤ 0.2 MW, 0.2 < P ≤ 0.5 MW, 0.5 < P ≤ 1 MW, ..., > 50 MW (8)
  3. Gads: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2017 (11)
  4. Rādītāji: Katlumāju skaits, Uzstādītā siltumenerģijas jauda, MW, Saražotā siltumenerģija, tūkst.MWh, (3)


 10. ENG110. Katlumāju sadalījums pēc patērētā kurināmā veida

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 11904 Izmaiņas veiktas: 20.06.2018

  1. Kurināmā veids: Pavisam, Ogles, Malka, Šķeldas, ..., Trīs vai vairāki kurināmā veidi (34)
  2. Gads: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2017 (11)
  3. Rādītāji: Katlumāju skaits, Uzstādītā siltumenerģijas jauda, MW, (2)


 11. ENG120. Katlumājās patērētais kurināmais un saražotā siltumenerģija, TJ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 4594 Izmaiņas veiktas: 12.09.2018

  1. Kurināmā veids: Ogles, Sašķidrinātā naftas gāze, Dīzeļdegviela, Mazuts, ..., Salmi (11)
  2. Rādītāji: Patērētais kurināmais, Saražotā siltumenerģija, (2)
  3. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2017 (6)
  4. Katlu mājas: Pavisam, Vispārējās lietošanas katlumājas, Uzņēmumu katlumājas, (3)


 12. ENG130. Koģenerācijas staciju skaits, elektriskā jauda, saražotā elektroenerģija un siltumenerģija

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 13771 Izmaiņas veiktas: 20.06.2018

  1. Koģenerācijas stacijas: Koģenerācijas stacijas - pavisam, ..vispārējas lietošanas koģenerācijas stacijas (NACE 2.red. 35.nodaļa), ..uzņēmumu koģenerācijas stacijas (NACE 2.red., izņemot NACE 2.red. 35.nodaļu), (3)
  2. Elektriskā jauda: Pavisam, ≤ 0.2 MW, 0.2 < P ≤ 0.5 MW, 0.5 < P ≤ 1 MW, ..., > 20 MW (7)
  3. Gads: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2017 (11)
  4. Rādītāji: Koģenerācijas staciju skaits, Uzstādītā elektriskā jauda, MW, Saražotā elektroenerģija, GWh, Saražotā siltumenerģija, tūkst.MWh, (4)


 13. ENG140. Koģenerācijas staciju sadalījums pēc patērētā kurināmā veida

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7762 Izmaiņas veiktas: 20.06.2018

  1. Kurināmā veids: Pavisam, Dabasgāze, Biogāze, Šķeldas, ..., Trīs vai vairāki kurināmā veidi (13)
  2. Gads: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2017 (11)
  3. Rādītāji: Koģenerācijas staciju skaits, Uzstādītā elektriskā jauda, MW, Uzstādītā siltumenerģijas jauda, MW, (3)


 14. ENG150. Koģenerācijas stacijās patērētais kurināmais, saražotā siltumenerģija un elektroenerģija

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 7296 Izmaiņas veiktas: 12.09.2018

  1. Kurināmā veids: Ogles, Sašķidrinātā naftas gāze, Kūdra, Mazuts, ..., Biodīzeļdegviela (14)
  2. Rādītāji: Patērētais kurināmais, TJ, Saražotā elektroenerģija, GWh, Saražotā siltumenerģija, TJ, (3)
  3. Gads: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2017 (6)
  4. Koģenerācijas stacijas: Pavisam, Vispārējās lietošanas koģenerācijas stacijas, Uzņēmumu koģenerācijas stacijas, (3)


 15. ENG160. Siltumenerģijas bilance statistiskajos reģionos

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 6037 Izmaiņas veiktas: 20.06.2018

  1. Teritoriālā vienība: LATVIJA, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Vidzemes reģions, ..., Latgales reģions (7)
  2. Gads: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2017 (9)
  3. Rādītāji: Saražotā siltumenerģija, GWh, Zudumi pārvades un sadales tīklos, GWh, Abonentiem piegādātā siltumenerģija, GWh, ..mājsaimniecībām, GWh, ..., Koģenerācijas staciju uzstādītā elektriskā jauda, MW (8)


 16. ENG170. Uzņēmumu katlumāju un koģenerācijas staciju saražotās siltumenerģijas sadalījums pa darbības veidiem (NACE 2.red.), TJ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 9850 Izmaiņas veiktas: 20.06.2018

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM SARAŽOTS, Transports (49-51), Rūpniecība un būvniecība, ..metālu ražošana (24.1, 24.2, 24.3, 24.51, 24.52), ..., ..zivsaimniecība (03) (20)
  2. Gads: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2017 (9)
  3. Rādītāji: Saražotā siltumenerģija uzņēmumu koģenerācijas stacijās, TJ, Saražotā siltumenerģija uzņēmumu katlumājās, TJ, (2)


 17. ENG180. Uzņēmumu katlumāju un koģenerācijas staciju patērētā kurināmā sadalījums pa darbības veidiem (NACE 2.red.), TJ

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 28989 Izmaiņas veiktas: 12.09.2018

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): KOPĀ PATĒRĒTS, Transports (49-51), Rūpniecība un būvniecība, ..metālu ražošana (24.1, 24.2, 24.3, 24.51, 24.52), ..., ..zivsaimniecība (03) (20)
  2. Gads: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2017 (9)
  3. Energoresursu veids: Dabasgāze, Mazuts, Sašķidrinātā naftas gāze, Dīzeļdegviela, ..., Atkritumu poligonu gāze, cita biogāze (12)
  4. Stacijas veids: Uzņēmumu katlumājas, Uzņēmumu koģenerācijas stacijas, (2)


 18. ENG190. Energoresursu vidējās cenas gala patērētājiem (bez PVN)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 29694 Izmaiņas veiktas: 20.08.2018

  1. Energoresursu gala patērētājs: Vidējās cenas gala patērētājiem, transports, ..gaisa transports, ..auto transports, ..., komerciālais un sabiedriskais sektors (15)
  2. Energoresursu veids: Degakmens eļļa, euro/t, Sašķidrinātā naftas gāze, euro/t, Auto un aviācijas benzīns, euro/t, Petroleja un reaktīvā degviela, euro/t, ..., Elektroenerģija,euro/MWh (26)
  3. Gads: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2017 (12)


 19. ENG200. Energoresursu plūsmu konti (TJ)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Skatīt tabulu: Izmērs: 61085 Izmaiņas veiktas: 15.11.2018

  1. Energoresursi: PAVISAM, Dabas energoresursu ielaide, Fosilo neatjaunojamo dabas energoresursu ielaide, Kodolenerģijas neatjaunojamo dabas energoresursu ielaide, ..., Energoresursi, kas iestrādāti produktos neenerģētikas patēriņam (35)
  2. Gads: 2014, 2015, 2016, (3)
  3. Piedāvājums, Izlietojums: Piedāvājums, Izlietojums, (2)
  4. Darbības veids (NACE 2.red.): (A-U) PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, (C) Apstrādes rūpniecība, ..., Pavisam izlietojums (57)