1. VFG010. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji (milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4211 Izmaiņas veiktas: 20.10.2020.

  1. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2019 (25)
  2. Rādītāji: Ieņēmumi, Izdevumi, Deficīts (-) vai pārpalikums (+), Deficīts (-) vai pārpalikums (+), % pret IKP, (4)


 2. VFG020. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 74621 Izmaiņas veiktas: 20.10.2020.

  1. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2019 (25)
  2. Rādītāji: Izlaide (P1), ..Tirgus izlaide un izlaide pašu gala izlietojumam (P1M), ..Ārpustirgus izlaide (P13), Maksājumi par ārpustirgus izlaidi (P131), ..., ..maksājamie nodokļu kredīti, kas pārsniedz nodokļu maksātāju saistības (TC) (73)
  3. Sektors: VISPĀRĒJĀ VALDĪBA, Centrālā valdība, Pašvaldība, Sociālās apdrošināšanas fonds, (4)


 3. VFG030. Vispārējās valdības sektora detalizēti nodokļu un sociālo iemaksu ieņēmumi pa nodokļu veidiem vai sociālajām iemaksām sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 91619 Izmaiņas veiktas: 20.10.2020.

  1. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2019 (25)
  2. Darījums: RAŽOŠANAS UN IMPORTA NODOKĻI (D2), Produktu nodokļi (D21), Pievienotās vērtības tipa nodokļi (PVN) (D211), Importa nodokļi un nodevas, izņemot PVN (D212), ..., NODOKĻU SLOGS = KOPĒJIE NODOKĻU UN OBLIGĀTO SOCIĀLO IEMAKSU IEŅĒMUMI PĒC APRĒĶINĀTO, BET, MAZ TICAMS, IEKASĒJAMO SUMMU ATSKAITĪŠANAS (ODD) (84)
  3. Sektors: PAVISAM, Vispārējā valdība, ..Centrālā valdība, ..Pašvaldības, ..., ES iestādes (6)


 4. VFG040. Vispārējās valdības sektora izdevumi pēc valdības funkcijām sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 944420 Izmaiņas veiktas: 11.02.2021.

  1. Gads: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2019 (19)
  2. Sektors: VISPĀRĒJĀ VALDĪBA, CENTRĀLĀ VALDĪBA, PAŠVALDĪBAS, SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS FONDS, (4)
  3. Valdības funkcijas: PAVISAM, Vispārējie valdības dienesti, ..Izpildvaras un likumdošanas iestādes, finanšu un fiskālās lietas, ārlietas, ..Ārējais ekonomiskais atbalsts, ..., ..Citur neklasificēta sociālā aizsardzība (80)
  4. Rādītāji: KOPĒJIE IZDEVUMI (TE), Bruto kapitāla veidošana + neražoto nefinanšu aktīvu iegādes mīnus atsavinājumi (P5L), Bruto kapitāla veidošana (P5), Bruto pamatkapitāla veidošana (P51G), ..., % pret kopējiem izdevumiem (31)


 5. VFG050. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa apakšsektoriem perioda beigās (milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 12328 Izmaiņas veiktas: 20.10.2020.

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)
  2. Rādītāji: MĀSTRIHTAS PARĀDS PAVISAM, Valūta un noguldījumi, ..valūta, ..noguldījumi, ..., VISPĀRĒJĀS VALDĪBAS PARĀDS, % PRET IKP (11)
  3. Sektors: Vispārējā valdība, Centrālā valdība, Pašvaldība, Sociālās apdrošināšanas fonds, (4)


 6. VFG060. Pārskats par uz atskaites brīdi uzkrātām pensiju shēmu saistībām (milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 9810 Izmaiņas veiktas: 23.02.2021.

  1. Gads: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  2. Pensiju saistības un tās ietekmējošā naudas plūsma: 1. PENSIJU SAISTĪBAS gada sākumā, 2. Pensiju saistību palielinājums sakarā ar sociālajām iemaksām (Σ no 2.1 līdz 2.4-2.5), 2.1. darba devēju faktiskās sociālās iemaksas, 2.2. darba devēju nosacītās sociālās iemaksas, ..., 10. PENSIJU SAISTĪBAS gada beigās (1 + Σ no 5 līdz 9) (15)
  3. Pensiju shēmas: Pensiju shēmas kopā, Privāti pārvaldītās pensiju shēmas kopā, ..definētu iemaksu shēma (valsts fondēto 2.līmeņa pensiju shēma pensiju kapitāla uzkrāšanas fāzē), ..definētu iemaksu shēmas (ar nodarbinātību saistītās shēmas privātajos pensiju fondos), ..., ..valsts sociālās apdrošināšanas pensiju shēmas (vecuma, invaliditātes un apgādnieka zaudējuma pensijas) (8)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement