1. SDG080. Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana, atņemšana un atjaunošana gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5514 Izmaiņas veiktas: 20.05.2020.

  1. Rādītāji: Ar bāriņtiesas lēmumu pārtrauktas bērna aizgādības tiesības, Ar bāriņtiesas lēmumu atjaunotas pārtrauktās bērna aizgādības tiesības, Ar rajona (pilsētas) tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības, Ar rajona (pilsētas) tiesas spriedumu atjaunotas aizgādības tiesības, (4)
  2. Skaits: Personu skaits, Bērnu skaits, (2)
  3. Gads: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2019 (23)


 2. SDG090. Aizbildnību raksturojošie rādītāji gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4198 Izmaiņas veiktas: 20.05.2020.

  1. Rādītāji: Aizbildnībā esošo bērnu skaits, ..no tiem gada laikā nodoti aizbildnībā, Aizbildņu skaits, Audžuģimenēs gada laikā ievietoto bērnu skaits, (4)
  2. Gads: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2019 (23)


 3. SDG100. Adoptēto bērnu skaits no ārpusģimenes aprūpes (no audžuģimenēm, aizbildnības un aprūpes iestādēm)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4206 Izmaiņas veiktas: 11.03.2020.

  1. Gads: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2019 (19)
  2. Bērnu skaits: Adoptēti uz ārzemēm, Adoptēti Latvijā, (2)


 4. SDG110. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centri gada beigās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5681 Izmaiņas veiktas: 05.01.2021.

  1. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2019 (30)
  2. Sociālās aprūpes centri: Valsts (un līgumorganizāciju) sociālās aprūpes centri, Pašvaldību un citu organizāciju bērnu sociālās aprūpes centri, Pašvaldību un citu organizāciju pilngadīgo personu sociālās aprūpes centri, (3)
  3. Rādītāji: Iestāžu skaits, Iemītnieku skaits, (2)


 5. SDG120. Bērnu skaits sociālās aprūpes centros un bērnu ievietošanas iemesli tajos gada beigās (skaits)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5509 Izmaiņas veiktas: 21.07.2020.

  1. Gads: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2019 (23)
  2. Sociālā aprūpes centri: Valsts (un līgumorganizāciju) sociālās aprūpes centri, Pašvaldību un citu organizāciju bērnu sociālās aprūpes centri, (2)
  3. Iemesli: BĒRNU SKAITS, Bāreņi, Bez vecāku gādības palikušie bērni, ar bāriņtiesas lēmumu atņemtas bērna aprūpes tiesības, ..., citi ievietošanas iemesli (6)


 6. SDG140. Aprūpe mājās

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6264 Izmaiņas veiktas: 18.09.2020.

  1. Rādītāji: Aprūpējamo personu skaits, ..pensijas vecuma personas, ..personas ar invaliditāti, ..citi, ..., Aprūpei mājās izlietotais finansējums (tūkst. euro) (7)
  2. Gads: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2019 (26)


 7. SDG141. Pašvaldību nodrošinātie sociālie pakalpojumi

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 8827 Izmaiņas veiktas: 20.08.2020.

  1. Gads: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2019 (19)
  2. Rādītāji: Saņēmēju skaits (tūkst.cilvēku), Izdevumi (tūkst. euro), (2)
  3. Sociālie pakalpojumi: Patversmju un naktspatversmju sniegtie sociālie pakalpojumi, Dienas aprūpes centru sniegtie sociālie pakalpojumi kopā, ..dienas aprūpes centru sniegtie sociālie pakalpojumi personām ar garīga un fiziska rakstura traucējumiem, ..dienas aprūpes centru sniegtie sociālie pakalpojumi bērniem ar invaliditāti, ..., Grupu mājas (dzīvokļa) nodrošinātie sociālie pakalpojumi (personām ar garīga rakstura traucējumiem) (8)


 8. SDG142. Pašvaldību sociālā palīdzība

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 11635 Izmaiņas veiktas: 20.08.2020.

  1. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)
  2. Rādītāji: Saņēmēju skaits (tūkst.cilvēku), Izdevumi (tūkst. euro), (2)
  3. Pabalsti: Pašvaldību sociālie pabalsti kopā, ..pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai, ..dzīvokļa pabalsts, ..citi sociālās palīdzības pabalsti: pabalsts veselības aprūpei, ..., ..pašvaldību pabalsti audžuģimenēm (10)


 9. SDG150. Sociālās aizsardzības izdevumi pēc ESSPROS klasifikācijas Latvijā (milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 8107 Izmaiņas veiktas: 24.11.2020.

  1. Rādītāji: Kopējie izdevumi sociālajai aizsardzībai, 1. Slimība/veselības aprūpe, 2. Invaliditāte, 3. Vecums, ..., Citi izdevumi (11)
  2. Gads: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2019 (23)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement