1. VIG010. Gaisa kvalitāte (mikrogrami/m³)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 11857 Izmaiņas veiktas: 20.03.2020.

  1. Gads: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2019 (14)
  2. Novērojumu punkts: Rīga, Maskavas iela 165, Rīga, Raiņa bulvārī 19, Rīga, Brīvības iela 73, Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 108, ..., Liepāja, 2.stars, O.Kalpaka iela 34 (8)
  3. Rādītāji: Sēra dioksīda gada vidējā koncentrācija, Sēra dioksīda gada maksimālā diennakts koncentrācija, Sēra dioksīda gada maksimālā stundas koncentrācija, Slāpekļa dioksīda gada maksimālā stundas koncentrācija, ..., Cietās daļiņas (PM10) maksimālā diennakts koncentrācija (8)


 2. VIG011. Nokrišņu skābums, pH

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 4565 Izmaiņas veiktas: 20.03.2020.

  1. Gads: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  2. Novērojumu punkts: Alūksne, Dobele, Rīga, Skrīveri, Rucava (5)
  3. Rādītāji: Gada vidējais nokrišņu skābums, pH, Gada maksimālais nokrišņu skābums, pH, Gada minimālais nokrišņu skābums, pH, (3)


 3. VIG020. Gaisa piesārņojošo vielu emisijas no stacionāriem avotiem (tūkst. tonnu)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6063 Izmaiņas veiktas: 30.09.2020.

  1. Vielas veids: PAVISAM, Cietās daļiņas, Slāpekļa oksīdi (NOx), Sēra dioksīds (SO2), ..., Citas vielas (8)
  2. Gads: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2019 (30)


 4. VIG030. Gaisa piesārņojošo vielu emisijas no stacionāriem avotiem pilsētās (vidēji uz 1 hektāru pilsētas zemju; tonnās)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5952 Izmaiņas veiktas: 30.09.2020.

  1. Gads: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2019 (28)
  2. Pilsēta: Olaine, Ventspils, Rēzekne, Liepāja, ..., Jūrmala (10)


 5. VIG040. Sadzīves un bīstamo atkritumu daudzums, to savākšana un pārstrāde

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6187 Izmaiņas veiktas: 30.09.2020.

  1. Atkritumu veids: Sadzīves atkritumu daudzums, t, Bīstamo atkritumu daudzums, t, (2)
  2. Rādītāji: Radītais, Savāktais, Pārstrādātais, Apglabātais, Eksportētais (5)
  3. Gads: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2019 (18)


 6. VIG050. Investīcijas un kārtējās izmaksas vides aizsardzībai pa vides jomām (tūkst. euro bez PVN)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5116 Izmaiņas veiktas: 19.06.2020.

  1. Rādītājs: Investīcijas - pavisam, Kārtējās izmaksas - pavisam, (2)
  2. Gads: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2019 (14)
  3. Vides joma: Pavisam, ..ūdens resursu aizsardzībai, ..gaisa aizsardzībai, ..atkritumu savākšanas un pārstrādes iekārtām, ..citas (5)


 7. VIG051. Kārtējās izmaksas vides aizsardzībai pa darbības veidiem (NACE 2.red.), (tūkst. euro, bez PVN)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 8095 Izmaiņas veiktas: 19.06.2020.

  1. Darbības veids (NACE 2. red.): Pavisam, (08-09) pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, ar ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības, (10-12) pārtikas produktu ražošana, dzērienu ražošana, (13-15 ) tekstilizstrādājumu ražošana, apģērbu ražošana, ādas un ādas izstrādājumu ražošana, ..., (68) operācijas ar nekustamo īpašumu un (81) būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi ar papildnozari (37-38) notekūdeņu savākšana, attīrīšana un atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana (25)
  2. Gads: 2014, 2015, 2016, 2017, ..., 2019 (6)


 8. VIG060. Vides nodokļi pa darbības veidiem (NACE 2.red.), (milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 13507 Izmaiņas veiktas: 30.10.2020.

  1. Gads: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2018 (11)
  2. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, (C) Apstrādes rūpniecība, ..., Nerezidenti (23)
  3. Nodokļu veidi: Pavisam, ..energoresursu nodokļi, ..transporta nodokļi, ..piesārņojuma un resursu nodokļi, (4)


 9. VIG070. Gaisa emisiju konti (NACE 2.red.)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 78896 Izmaiņas veiktas: 07.11.2019.

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, (A) Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, (B) Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, (C) Apstrādes rūpniecība, ..., ..citas (44)
  2. Gads: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  3. Rādītāji: Oglekļa dioksīds bez emisijām no biomasas (CO2) tūkst.t, Oglekļa dioksīds no biomasas (biomasas CO2), tūkst.t, Slāpekļa oksīds (N2O), t, Metāns (CH4), t, ..., Cietās daļiņas < 2.5 µm (PM2.5), t (11)


 10. VIG080. Materiālu plūsmas konti - iekšzemes ieguve (tūkst. tonnu)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 10280 Izmaiņas veiktas: 23.10.2020.

  1. Materiāli: PAVISAM, Biomasa, ..Kultūraugi (izņemot lopbarības kultūraugus), ….Graudaugi, ..., ….Kūdra (38)
  2. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2019 (25)


 11. VIG090. Materiālu plūsmas konti - materiālu imports un eksports, (tūkst. tonnu)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 19900 Izmaiņas veiktas: 07.02.2020.

  1. Materiāli: PAVISAM, Biomasa un biomasas produkti, ..Kultūraugi, nepārstrādāti un pārstrādāti, ….Graudaugi, nepārstrādāti un pārstrādāti, ..., Atkritumi, lai veiktu galīgu apstrādi un galīgu apglabāšanu (64)
  2. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2018 (24)
  3. Rādītāji: Imports, Eksports, (2)


 12. VIG100. Materiālu plūsmas konti - indikatori (tūkst. tonnu)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 6808 Izmaiņas veiktas: 07.02.2020.

  1. Indikatori: Iekžemes ieguve, Imports, Eksports, Iekšzemes materiālu patēriņš - pavisam, ..., Iekšzemes materiālu patēriņš uz 1 iedzīvotāju (tonnas uz 1.iedz) (13)
  2. Gads: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2018 (24)


 13. VIG110. Vides aizsardzības izdevuma konti - vispārējās valdības izdevumi vides aizsardzībai pa vides jomām, (milj. eiro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 3547 Izmaiņas veiktas: 24.02.2020.

  1. Vides jomas: Pavisam, Atkritumu apsaimniekošana, Notekūdeņu apsaimniekošana, Apkārtējā gaisa un klimata aizsardzība, ..., Citas vides aizsardzības darbības (7)
  2. Gads: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (5)


 14. VIG120. Vides aizsardzības pakalpojumu piedāvājums (ražošana) pa vides aizsardzības darbību klasēm un institucionālajiem sektoriem (milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 5656 Izmaiņas veiktas: 24.02.2020.

  1. Sektors: Vispārējā valdība, Specializētie ražotāji, Nespecializētie ražotāji, (3)
  2. Vides aizsardzības darbības: Pavisam, ..atkritumu apsaimniekošana, ..notekūdeņu apsaimniekošana, ..apkārtējā gaisa un klimata aizsardzība, ..., ..citas vides aizsardzības darbības (7)
  3. Gads: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  4. Rādītāji: Vides aizsardzības pakalpojumu tirgus izlaide, Vides aizsardzības pakalpojumu starppatēriņš, Bruto kapitāla veidošana + neražoto nefinanšu aktīvu iegādes mīnus atsavinājumi, (3)


 15. VIG130. Vides preču un pakalpojumu ražošana, pievienotā vērtība, eksports un nodarbinātība pa darbības veidiem (NACE 2.red.), (milj. euro)

  Atlasīt daļu: Lejuplādēt: Izmērs: 32634 Izmaiņas veiktas: 14.02.2020.

  1. Darbības veids (NACE 2.red.): PAVISAM, Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, Apstrādes rūpniecība, ..., Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība (35)
  2. Gads: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  3. Rādītāji: Tirgus izlaide, Eksports, Pievienotā vērtība, Nodarbinātība, (4)
  4. Vides aizsardzības darbības un resursu pārvaldība: Vides aizsardzības darbības - pavisam, ..atkritumu apsaimniekošana, ..notekūdeņu apsaimniekošana, ..apkārtējā gaisa un klimata aizsardzība, ..., ..minerālu pārvaldība (12)

Character in brackets shows the lowest regional level. (C)=county, (M)=municipality, (BU)=Basic statistical unit, (UD)=urban district, (US)=urban settlement